Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Dansk Historie Opgave om Herman Bang

Blog (DK)

Dansk Historie Opgave om Herman Bang

Peter Hunter

Det følgende er de vigtigste uddrag fra min DHO om Herman Bang:

Introduktion

Denne Dansk-Historie Opgave beskæftiger sig med kanonforfatteren Herman Joachim Bang (1857-1912). Som en af de helt centrale impressionistiske forfattere har Bang ydet et usammenligneligt bidrag til dansk litteratur – og er i dag respekteret og agtet for sine værker, som først meget sent i Bangs eget liv opnåede nogen form for anerkendelse. I sin samtid var Bangs egen person dog et nemt mål for hån og latterliggørelse, bl.a. fordi homoseksualitet både var en sygdom og en kriminel handling. Dette, og andre i opgaven behandlede forhold, var med til at nedslide den søvnløse digters helbred. Bang var en skrøbelige mand i en udsat position, der gennem hele livet var plaget af gæld og psykisk overlast. Nærværende opgave undersøger de centrale temaer i forfatterskabet og behandler påvirkningen af hans livsforhold på hans romaner.

Konklusion

Herman Bang spillede roller hele sit liv, selvom han aldrig slog igennem som skuespiller. Som homoseksuel flanør, provokerende journalist og opofrende forfatter var Bang en udsat og hånet eksistens, der rejste rundt i Europa på flugt fra samfundets domme over sig. Han forstilte sig – altid måtte han gemme sin egentlige natur og omforme den, da de forsøg han gjorde på at udtrykke sin indre verden blev mødt med spot og latterliggørelse. Han præsenterede sig særpræget og farvestrålende som provokation imod og i kontrast til det konservative borgerskab, som foragtede ham, men læste alt hvad han skrev. Sproget var i hans magt, lige fra han brillerede i Sorø Akademis litterære klub, til han kort før sin død nøgternt udtalte sig om sin seksualitet. Og dette talent var Bangs eneste stemme i, ja, hans våben imod, det samfund, der i Bangs livssyn har været som et fængsel.

Bang var ikke del af Georg Brandes’ moderne gennembrud – han forsøgte ikke i sine romaner at tage fat på tidens og samfundets generelle tematikker, ja, var endda lodret imod idéen om, at god litteratur satte problemer, altså aktuelle tendenser og problemstillinger i samfundet, under debat. Dette var for ham et snævert, begrænsende fokus. Men på trods af denne konflikt ramte Georg Brandes’ ætsende kritik af den danske litteratur ikke Bang, han som var dybt indlæst og velbevandret i det moderne franske kunstliv – Europas åndsbevægelser var ikke fremmede for ham, tværtimod.

I forlængelse deraf, var Bang ikke del af den forsinkede reaktion som Brandes beskyldte dansk litteratur at være stagneret i – Bang var sin egen, med sit eget agenda, der brugte sig selv og sit følelsesliv til at sætte individets problemer under debat; til at male dybt rørende og fængslende billeder af menneskers indre kvaler, deres ensomhed, ømhed, sårbarhed og skuffede forhåbninger, men kun ved indirekte at skildre disse underliggende bevægelsers ekko i de ydre; til at udtrykke sig selv, men endelig efter en hel livstids latterliggørelse at få ros og anerkendelse for sit arbejde, der gradvist opløftedes fra det personlige til det almenmenneskelige, fra det patetiske til det smukke, fra det desperate til det mesterligt virtuose.

Man genfinder altså Bangs livsituation og livssyn primært i de personer han så famøst skildrede igennem direkte tale og beskrivelse af ydre handlinger og miljø; han talte indirekte igennem sine fiktive personer, der gennemgår de følelser og de kriser som Bang selv havde smertelige erfaringer med. Men i løbet af sit litterære virke fik Bangs private liv en mere subtil tilstedeværelse i kunsten, hans egne problemstillinger blev mindre tydelige, imens hans personers problemstillinger frigjortes derfra og blev selvstændiggjort med rødder i Bangs dybe følsomhed og fortvivlelse.